LinksSitemapKontakt Print
    
Forside > Biogas & Separationsanlæg > Biogas & Separation

Biogas og højteknologisk separation - BIOREK®

Nordic BioEnergy er den eneste virksomhed i verden som har udviklet og opført et højteknologisk biogas- og separationsanlæg.

Et biorekanlæg konverterer gylle og andet organisk affald til værdier som rent vand, elektricitet og varme og miljørigtige og mere effektive gødningskoncentrater.

Det organiske materiale omdannes i biogasreaktoren til methan som afsvovles og derefter brændes af i elektricitets- og varmeproducerende generatorer.

Vores patenterede proces betyder, at udnyttelsen af det organiske materiale er meget effektiv og den producerede mængde af elektricitet og varme derfor er høj.

Svært nedbrydeligt organisk materiale og salte filtreres i det højteknologiske separationsanlæg fra, hvor slutprodukterne er kompostgødning, ammoniumkoncentrat og mineralkoncentrat. Disse produkter sælges til landbruget som miljøvenlig kvalitetsgødning. Endnu et slutprodukt fra separationsanlægget er rent vand som føres tilbage i produktionsprocessen eller ledes til recipient.

Anlægget omdanner 100% af det tilførte materiale til værdifulde slutprodukter og bidrager væsentlig til reduktionen i CO2-udslip.

Ved at anvende vores patenterede BIOREK® teknologi i et biogasanlæg med højteknologisk separation, i Danmark, kan der opnås 50% reduktion i arealkravet for landmænd. Det betyder at landmanden – udover anlæggets energimæssige fordele – kan udvide sin bedrift, hvis der erhverver et biogas- og separationsanlæg fra Nordic BioEnergy.

Klik her for at se BIOREK® procesdiagram (en mere uddybende procestegning kan findes i undermenuen).

Info

Højteknologisk separation adskiller sig fra den lavteknologiske separation ved at over 70% af gyllens indhold af kvælstof og fosfor er bevaret i gødningskoncentraterne, mens blot 20% af gyllens kvælstof og 60% af dens fosfor kan opretholdes ved lavteknologisk separation.

Ved højteknologisk separation reduceres landbrugets arealkrav med 50%.

+45 23 86 88 86 +49 3212 182 6282 info@nordicbioenergy.dk